Príprava na manželstvo

100€/200€

Predmanželské poradenstvo robíme spoločne s manželom, ktorý je pastorom a robí aj sobáš. Spravidla zahŕňa tri stretnutia. Ak máte záujem, alebo sa chcete informovať, prosím vyplňte formulár. 

Prečo predmanželské poradenstvo?


Veríme, že ak je manželstvo postavené na správnych základoch, má všetky predpoklady na to, aby bolo šťastné, aby prežilo akúkoľvek krízu a reálne naplnilo vzájomné potreby partnerov. Takto sa stáva bezpečným priestorom pre lásku, vášeň a dôveru dvoch vzájomne si odovzdaných ľudí. Okrem našich vlastných skúseností máme za sebou veľké množstvo párov, ktorých sme pripravovali na manželstvo a sobášili. Poskytujeme taktiež poradenstvo pre páry, ktoré už v manželstve sú a riešia situácie spojené s napätím či krízou.
Sobáše


Sobáše vykonávame na základe Zákona o rodine (Zákon č. 36/2005 Z. z. § 5 a § 6, o uzavretí manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi). Sobáš je cirkevný (Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra). Spravidla prebieha 25 - 35 minút, v závislosti od voliteľných hudobných a iných prvkov. Snúbenci obdržia v predstihu matricu, zvyčajný program sobáša, ktorý spoločne naplánujeme, ako aj upozornenia, na čo v príprave na sobáš nezabudnúť.
Praktické informácie


- I keď to nie je podmienkou, najčastejšie poskytujeme predmanželské poradenstvo aj sobáš spolu. - Pre snúbencov, ktorí sú súčasťou nášho cirkevného zboru, je tento servis (poradenstvo aj sobáš) bezplatný. Pre ostatných platí poplatok 100€ za predmanželskú prípravu a 100€ za prípravu a organizáciu sobáša. - Jedno z troch stretnutí prebieha spravidla spoločne s ďalšími pármi, ktoré sa pripravujú na vstup do manželstva v rovnakom období. - Je nevyhnutné si termín sobáša dohodnúť v značnom predstihu, inak nie je možné garantovať termín. - Snúbenci sú zodpovední za vybavenie všetkých nevyhnutných formalít na matrike prislúchajúcej miestu sobášneho obradu.